Evocom, s.r.o.

Názov a sídlo prijímateľa
evocom s.r.o., SNP 49, 03301 Liptovský Hrádok

Miesto realizácie projektu
evocom s.r.o., SNP 49, 03301 Liptovský Hrádok

Názov projektu
Začatie a rozvoj podnikania spoločnosti evocom s.r.o.

Výška poskytnutého NFP (nenávratný finančný príspevok)
190 794,00 EUR


Hlavným cieľom projektu je rozvoj novovzniknutej začínajúcej firmy podporou inovačného potenciálu a podnikania prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti pri súčasnej tvorbe nových pracovných miest.

Hlavným cieľom projektu Hlavnou aktivitou projektu je Začatie a rozvoj podnikania MSP, pričom pôjde o sedem inovácií produktu (7 skupín inovatívnych produktov), ktoré sú pre firmu nové. Výroba bude realizovaná prostredníctvom úplne nových technológií. Prostredníctvom marketingových aktivít a nového e-shopu firma svoje produkty zviditeľní.

Spoločnosť bude vďaka technologiám obstaraným z projektu dodávať na trh kvalitné tlačové výrobky so špecifickými vlastnosťami. Z pohľadu merateľných ukazovateľov projektu budú výsledkom projektu: 7 produkty, ktoré sú pre firmu nové, nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch o 3 nové pracovné miesta, ktoré budú obsadené osobami zo znevýhodnených skupín (3), 1 podnik, ktorý dostáva podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové, 1 podnik, ktorý dostáva granty, 1 podporený nový podnik, 1 získaný certifikát.
 

Inovatívne produkty budú do výrobného procesu aplikované prostredníctvom obstaraných technológií a služieb

  1. Rezací stôl
  2. Laserová farebná produkčná tlačiareň SRA3 a Veľkoformátová tlačiareň
  3. Zriadenie elektronického obchodu
  4. Marketingové aktivity pre propagáciu produktov


Projekt realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.